Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DineSign en opdrachtgever, waarop DineSign deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

De door DineSign gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. DineSign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. DineSign zal de overeenkomst naar inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor alle noodzakelijke informatie. Indien deze niet tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt, heeft DineSign het recht de uitvoering van de overeenkomst te verplaatsen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. DineSign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DineSign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DineSign de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever DineSign derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DineSign zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal DineSign de opdrachtgever hierover vooraf inlichten. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal DineSign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding hierop tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal DineSign geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg ís van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt DineSign zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door DineSign verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van DineSign worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. DineSign behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Auteursrecht

Alle door DineSign gemaakte ontwerpen zijn automatisch eigendom van DineSign tenzij anders is afgesproken met opdrachtgever.
Ontwerpen die eigendom worden van opdrachtgever blijven eigendom van DineSign tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met legitieme redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee weken in acht te nemen.
 2. In geval van tussentijdse opzegging heeft DineSign naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van DineSign op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan DineSign ter kennis gekomen omstandigheden geven DineSign goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
– indien DineSign de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en blijkt dat deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de beide genoemde gevallen is DineSign bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te verplaatsen, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DineSign schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken: klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DineSign.
 2. Indien een klacht gegrond is zal DineSign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DineSign slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 11. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DineSign, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 4. Bij meerdere kleine opdrachten binnen een maand zullen de verschuldigde kosten in werkelijk bestede uren worden gebundeld en per maand in rekening worden gebracht.
 5. Indien DineSign met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DineSign niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: DineSign mag stijgingen in de
loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum van de overeenkomst is medegedeeld.
 6. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 12. Betaling

1 . Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 13. Incassokosten

 1. Wanneer de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
  Indien DineSign kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DineSign is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of schuld van DineSign. De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag.

Er zijn nuanceringen mogelijk:
– de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten.
– de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van niet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een ander aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming).
– de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslimiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).

Artikel 15. Correcties

De ondertekende van de opgestelde offerte heeft het recht op één correctieronde op de kosten van DineSign. Correcties hierbuiten zullen worden gefactureerd op basis van het uurloon. (€50,00 excl. btw per uur) Correcties in de door de ondertekende aangeleverde bestanden worden direct doorberekend.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DineSign en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

DineSign is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. DineSign zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 18: Aanbetaling

DineSign hanteert bij offertes boven de €250,- 40% voorschot om de opdracht te starten. Bij bestelling van drukwerk, moeten de kosten van het drukken volledig vooraf worden betaald.
Het bedrag dient binnen 7 dagen na het tekenen van de offerte betaald te worden.